RODO (usługa – tego tekstu nie widać)

Praktyczne aspekty
ochrony danych osobowych


Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa (ich właściciele i/lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych) oraz ich pracownicy, chcące poznać aktualne zasady (RODO) organizacji, wdrażania oraz bieżącego sprawowania nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Cel edukacyjny

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia procedur i dokumentacji związanych z procesem ochrony danych osobowych w swojej firmie. Dzięki nabytym umiejętnościom będzie w stanie zarządzać na bieżąco procesem przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwem ich przetwarzania.

Efekty usługi

Odbiorca usługi zdobędzie wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrażania działań z zakresu ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności nabędzie wiedzę w zakresie przygotowania dokumentacji zawierającej procedury przetwarzania danych osobowych, dokumentacji zawierającej opis obszarów przetwarzania danych osobowych oraz dokumentacji pracowniczej z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO oraz podstaw prawnych, w tym wyrażania zgody przez osoby, których dane są przetwarzane.

Ramowy program usługi

1. Omówienie ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów dot. zasad przetwarzania danych osobowych:
a/ źródła prawa,
b/ RODO w dziale kard (kodeks pracy, rekrutacja, dokumentacja kadrowa a zgodność z przepisami, zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowy – kiedy potrzebna, monitoring wizyjny),
c/ podstawowe pojęcia (kto i kiedy ma obowiązek stosować RODO,
d/ analiza definicji: „dane osobowe” oraz „przetwarzanie” – analiza przypadków przetwarzania danych osobowych (praca warsztatowa).
2. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi.
3. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane (prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, prawa osób profilowanych, postępowanie z żądaniami osób, których dane dotyczą).
4. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania).
5. Identyfikacja obszarów przepływu danych osobowych w przedsiębiorstwie. Praca warsztatowa polegająca na samodzielnym identyfikowaniu procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie ze względu na cel i podstawę prawną.
6. Analiza każdego z wyłonionych procesów pod kątem przygotowania specyfikacji
poszczególnych obszarów przetwarzania danych osobowych.
7. Analiza ryzyka – praca warsztatowa uczestników.
8. Identyfikacja zagrożeń w poszczególnych procesach. Omówienie sposobu postępowania z zagrożeniami w zależności od ich rangi.
9. Podsumowanie oraz sformułowanie rekomendacji dot. organizacji bezpiecznego i
legalnego przetwarzania danych w przedsiębiorstwie.

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentów – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej. Uczestnicy w okresie do 12 m-cy po zakończeniu usługi otrzymają możliwość konsultacji z trenerem/ekspertem w sprawach powiązanych z tematyką usługi.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Magdalena Sobierajska
tel. +48 577 006 963


Osoby prowadzące
usługę

DOMINIK PODSKOK

Prowadzący posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów i
warsztatów o tematyce prawniczej. Współpracuje z kilkunastoma krajowymi ośrodkami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz podmiotami działającymi w zakresie rozwoju biznesu poszczególnych regionów. Ponadto jest autorem wielu programów szkoleń i warsztatów odnoszących się bezpośrednio do zmian w polskim systemie prawnym, a bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami nadaje tym szkoleniom praktyczny charakter.


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.