Procedura reklamacji

PROCEDURA REKLAMACJI
USŁUGI ROZWOJOWEJ


Jak składać reklamacje

1. Każdy Zamawiający/ Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usługi rozwojowej, z której skorzystał w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi.
2. Reklamacje usług rozwojowych należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Saltus Innowacje Sp. z o.o.
3. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać nazwę i adres siedziby firmy, Zamawiającego, który zgłosił uczestnika, nazwę/imię i nazwisko uczestnika usługi,nazwę usługi rozwojowej oraz jej rodzaj, przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problem, uzasadnienie, oczekiwania dotyczące rezultatów przyjęcia reklamacji przez Saltus Innowacje Sp. z o.o.
4. Uczestnik usługi składający reklamację może wnioskować o: Dodatkowe, bezpłatne materiały dydaktyczne – forma oraz zakres materiałów zostanie uzgodniony indywidulnie z uczestnikiem. Bezpłatny udział w usłudze o tej samej lub podobnej tematyce organizowane przez Saltus Innowacje Sp. z o.o. – termin kolejnej usługi zostanie uzgodniony z uczestnikiem indywidulanie z uwzględnieniem dostępności miejsce i harmonogramu usług organizatora. Bezpłatne powtórzenie usługi z innym trenerem/ekspertem (w przypadku szkoleń zamkniętych). Zwrot kosztów usługi – będzie możliwy tylko w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomienia uczestników o zmianie terminu drogą mailową lub telefoniczną.
5. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy będzie ona wynikać z nieznajomości zapisów zawartej umowy.
6. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowa usługa uzyska średnią z ocen poniżej 3 (w skali 1 – 5) stosowanej w Saltus Innowacje Sp. z o.o. ankiety ewaluacyjnej.
7. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni  liczonych od momentu wpłynięcia reklamacji. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.