Regulamin – szkolenia otwarte.

REGULAMIN ORGANIZACJI
SZKOLEŃ OTWARTYCH


I. Definicje użyte w regulaminie

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Saltus Innowacje Spółka z o.o. oznacza firmę szkoleniowo-doradczą siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań, NIP 779-242-36-35, REGON 302791456; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520073, zwana dalej Saltus Innowacje Sp. z o.o.

Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Saltus Innowacje Sp. z o.o., taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego), warsztat (wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub trening.

Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Saltus Innowacje Sp. z o.o.

Szkolenie zamknięte – usługa szkoleniowa zorganizowana dla pracowników jednej firmy lub na zlecenie Zamawiającego dla osób przez niego wskazanych, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.

Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Saltus Innowacje Sp. z o.o.

Zgłoszenie – pisemna deklaracja chęci uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Saltus Innowacje Sp. z o.o. zawierająca nazwę Zamawiającego, nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe do niej, liczbę zgłaszanych osób (ewentualnie nazwiska zgłaszanych osób oraz ich stanowiska), datę dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać dokonane na specjalnym formularzu „Karta zgłoszenia” znajdującym się w serwisie internetowym www.slts.eu/szkolenia/ w ofercie szkolenia zamieszczonej w ww. serwisie. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego do udziału uczestnika w szkoleniu i płatności za nią na podstawie faktury.

Formularz zamówienia – „Karta zgłoszenia”– dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Saltus Innowacje Sp. z o.o., który Zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w szkoleniu.

Oferta –  dokument, w którym Saltus Innowacje Sp. z o.o. zaproponowała zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Saltus Innowacje Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na zakończenia szkolenia.


II. Organizacja szkoleń

1. Saltus Innowacje Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach, szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.slts.eu/szkolenia/.

2. Saltus Innowacje Sp. z o.o. organizuje szkolenia po skompletowaniu grupy. W większości przypadków jest to minimum 6 osób lecz niektóre szkolenia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają większej liczby osób.

3. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się minimalna wymagana liczba uczestników. Osoby zgłoszone na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie ono realizowane zgodnie z planem, zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub/i mailem najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.


III. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem lub pocztą pod adresem: innowacje@slts.eu, Saltus Innowacje Sp. z o.o., ul. Kopanina 39/9, 60-105 Poznań.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. Późniejsza rezygnacja nie zwalnia z uiszczenia zapłaty w wysokości 50% ceny szkolenia.

2. W każdej chwili Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć zastępcę zgłaszanej osoby.


V. Zmiana terminu
i miejsca szkolenia

1.Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania z przyczyn losowych.

2. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu w terminie do 5 dni kalendarzowych przed datą realizacji. Saltus Innowacje Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty poniesione w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa.

3. Saltus Innowacje Sp. z o.o. w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przekazywana jest telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną. Organizator informuje Zgłaszającego się na szkolenie mailem lub/i telefonicznie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez Zgłaszającego na nowy termin szkolenia, Zgłaszający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastępowalności wykładowcy/trenera w przypadku, gdy proponowany nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

5. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków organizacji szkolenia w przypadku sytuacji, która uniemożliwi organizację szkolenia w wyznaczanym miejscu. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.


VI. Zobowiązania
Saltus Innowacje

1.Saltus Innowacje Sp. z o.o. zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia.

2. Saltus Innowacje Sp. z o.o. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem zawartym w ofercie danego szkolenia i przyjętymi standardami dotyczącym warunków realizacji szkoleń (odpowiednia sala szkoleniowa, odpowiednie oświetlenie, catering spełniający wymagania organów kontrolnych).


VII. Prawa i obowiązki uczestników szkoleń

Uczestnik ma prawo do:

– realizacji przez wykładowcę programu szkolenia zgodnego z ofertą szkolenia,

– odpowiednich warunków w czasie szkolenia (odpowiednia przestrzeń do liczebności grupy, dostęp do światła dziennego lub zapewnienie jasnej odpowiednio oświetlonej sali, dostęp do sanitariatów),

– otrzymania materiałów szkoleniowych w wersji papierowej lub/i elektronicznej,

– otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu,

– wyrażenia swojej opinii bezpośrednio na szkoleniu lub/i za pomocą ankiety,

– zrezygnowania z uczestnictwa w szkoleniu po wcześniejszym powiadomieniu Organizatora.

Uczestnik ma obowiązek:

– uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć,

– uregulować opłatę za szkolenie w wyznaczonym na fakturze terminie.


VIII. Ceny szkoleń i warunki płatności szkoleń

1.Ceny szkoleń otwartych obejmują: koszt przeprowadzenia zajęć, materiałów szkoleniowych i pomocniczych, kosztów wynajęcia sali szkoleniowej, poczęstunku podczas przerw kawowych, lunchu, wystawienia zaświadczenia, kosztów organizacyjnych, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej.

2. Cena wybranych szkoleń zawiera dodatkowo koszt noclegów, pełnego wyżywienia, dodatkowych atrakcji. Szczegółowy wykaz elementów objętych ceną zawiera szczegółowa oferta szkolenia.

3. Ceny szkoleń nie obejmują kosztów noclegów, dojazdu, opłaty za parkingi, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej.

4. Warunki płatności:

– Wynagrodzenie za szkolenie płatne jest w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto Organizatora: mBank S.A., nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3302 7805 0996.

– Szkolenia objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

– Zamawiający opłacający szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych, po złożeniu oświadczenia, że nabywana usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego, mogą otrzymać fakturę VAT ze stawką zwolnioną ZW. Wzór oświadczenia dostępny jest w Saltus Innowacje Sp. z o.o.

– Istnieje możliwość płatności za szkolenie przedpłatą na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Saltus Innowacje Sp. z o.o.


IX. Reklamacje

1. Każdy Zamawiający/ Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej szkolenia,  z którego skorzystał w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi.

2. Reklamacje usług należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Saltus Innowacje Sp. z o.o.

3. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

– nazwę i adres siedziby firmy Zamawiającego, który zgłosił uczestnika,

– nazwę/imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

– nazwę szkolenia,

– przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problem,

– uzasadnienie,

– oczekiwania dotyczące rezultatów przyjęcia reklamacji.

4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni  liczonych od momentu wpłynięcia reklamacji. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.


X. Przetwarzanie Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Saltus Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który zbiera i przetwarza dane osobowe Zamawiającego/Uczestnika zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej RODO znajdującej się na stronie www.slts.eu/rodo/ w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody.

2. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w interesie Zamawiającego/Uczestnika leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie usługi rozwojowej.

3. Określony w art. 12 i 13 RODO obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzanych danych osobowych – klauzula informacyjna RODO – stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią. Treść przedmiotowej klauzuli dostępna jest również w wersji elektronicznej pod adresem www.slts.eu/rodo/


XI.  Zmiany Regulaminu

1. Saltus Innowacje Sp. z o.o  zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie, każdorazowo zamieszczana będzie na stronie http://slts.eu/regszkolotw/

2. Zamawiającego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień przesłania do Saltus Innowacje Sp. z o.o. zgłoszenia udziału w usłudze szkoleniowej, o którym mowa w pkt. III Regulaminu.


XII.  Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2019r. do odwołania lub ogłoszenia jego zmian przez Saltus Innowacje Sp. z o.o.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Saltus Innowacje Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej http://slts.eu/regszkolotw/

3. Integralną część  Regulaminu stanowią:

– Karta Zgłoszenia (wzór),

– Procedura reklamacji.

– Klauzula informacyjna.