ZUS (usluga)

Wdrażanie działań prewencyjnych z
zakresu BHP


Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa (ich właściciele i/lub osoby odpowiedzialne za BHP firmy) widzące potrzebę wdrażania działań mających na celu poprawę BHP w środowisku pracy.

Cel edukacyjny

Odbiorca usługi pozyska wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrożenia działań inwestycyjnych związanych z procesem poprawy warunków BHP w swojej firmie. Realizacja usługi wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost wydajności i poprawę jakości wykonywanej pracy, jak również ograniczenie strat wynikających z awarii, przestojów czy wypadków przy pracy.

Efekty usługi

Odbiorca usługi zdobędzie wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrażania działań z dziedziny prewencji wypadkowej z obszaru BHP we własnym przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą na samodzielne przeprowadzenie diagnozy potrzeb, skompletowanie
dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz właściwego udokumentowania zaplanowanych działań. Wdrożenie działań mających na celu poprawę BHP wpłynie na wzrost wydajności i poprawę jakości wykonywanej pracy, jak również ograniczenie strat wynikających z awarii, przestojów czy wypadków przy pracy.

Ramowy program usługi

1. Doradztwo w zakresie diagnozy problemów i określenia celów szczegółowych przedsięwzięcia w oparciu istniejącą Analizę stanu BHP oraz ocenę ryzyka zawodowego.
2. Doradztwo w zakresie doboru właściwych działań inwestycyjnych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.
3. Doradztwo w zakresie sformułowania mierzalnych wskaźników i prawidłowego
dokumentowania stopnia ich realizacji w odniesieniu do założonych celów.
4. Doradztwo w zakresie pozyskania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu zakupu urządzeń spełniających wymagania prawne dopuszczające je do użytku (dyrektywa, rozporządzenie, normy itp.).
5. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o dotację, w tym analiza wytycznych dot. wykazu dokumentacji oraz jej zawartości merytorycznej.

Materiały dydaktyczne

Podczas realizacji usługi przekazane zostaną materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentów – przekazane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Data i miejsce usługi

Zgodnie z aktualną ofertą szkoleń i usług doradczych lub do indywidualnego uzgodnienia z zainteresowanymi.


Kontakt

Dominik Podskok
tel. +48 500 038 664


Osoby prowadzące
usługę

MAGDALENA SOBIERAJSKA

Wykształcenie wyższe, w tym studia podyplomowe – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jako pracownik merytoryczny, autor projektów, kierownik projektów, doradca biznesowy. Koordynator Usług Rozwojowych w Saltus Innowacje Sp. z o.o. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu w przedsiębiorstwach inwestycji związanych poprawą warunków BHP.


Informacje
dodatkowe

Ewaluacja usługi odbywać się będzie na podstawie ankiet dostarczonych przez Organizatora. Po zakończeniu usługi każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.


Opis warunków
uczestnictwa

W przypadku szkoleń/usług dofinansowanych z funduszy europejskich – warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie/usługę za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, do którego składają Państwo dokumenty w związku z dofinansowaniem. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach czy usługach doradczych jest podpisanie umowy na realizację usługi lub przesłanie na adres organizatora (innowacje@slts.eu) karty zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie internetowej www.slts.eu.